Lanjutan

Posted in
No comments:
12 April 2011

LITERATUR

Afifi, A.E., Fî al-Taşawuf al-Islâm wa Tarikhi, Kairo: tnp, 1939.
Ahmadi, Abu, Filsafat Islam, Semarang: Toha Putra, 1982.
Aziz, Azwira Abdul, “Khawarij Modern”, Makalah tidak diterbitkan, , Bangi: Fakulti
Pengajian Islam, Jabatan Pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, UKM, 2008
Bakar, Osman, Tawhid and Science: Essays on the History and Philosophy of Islamic
Science, terj. Tauhid dan Sains, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1994.
Bik, Hudhari, Tarikh al-Tasyri‘ al-Islami, terj. Mohammad Zuhri, Semarang: Rajamurah
– Alqona’ah, tt.
Fakhry, Majid, A History of Islamic Philosphy, cetakan 2, New York: Columbia
University Press, 1982.
al-Ghazâlî, Abû Hâmid Muhammad ibn Muhammad, Ihyâ’ ‘ulûm al-Dîn, 4 Jilid, Beirut:
Dâr al-Ma‘rifah, tt.
HAMKA, Tasawuf Perkembangan dan Pemurniannya, cetakan ke 8, Jakarta: Yayasan

Nurul Islam, 1978.
Kailany, Qamar, Fî al-Taşawuf al-Islâm, Kairo: Dâr al-Ma‘arif, 1969.
al-Kalabazi, Al-Ta‘aruf lî mazhab Ahl al-Şûfiah, Kairo: Maktab al-Kuliyah al- Azhariyah,
1969.
Karim, Said al-Qahţani dan Naşir bin Abdul, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan
Kewajiban Mengikutinya”, Cetakan pertama, Surabaya: Pustaka As-Sunnah, 2003.
Mahmud, ‘Abd al-Kadir, al-Falsafah al-Şufiyah fî al-Islâm, ttp: Dâr al-Fiqr al-‘Araby,
1966.
Abû Manşûr, ‘Abd al-Qâhar ibn Ţâhir ibn Muhammad al-Baghdâdîy, al-Farq bain al-
Firaq wa bayân al-Firqah al-Nâjiyah, Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdah, 1977.
Nasr, Seyyed Hossein, Science and Civilization in Islam, Cambridge: Harvard University

Press, 1968.
Nasution, Harun, Falsafah dan Misticisme dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Rakhmat, Jalaluddin, Islam Alternatif, Bandung: Mizan, 1986.
Saefuddin, A.M., Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi, Bandung: Mizan,
1987

Related posts

0 comments:

ABOUT THIS BLOG

Media untuk berbagi dan memasyarakatkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

© 2013 DUNIA LAIN. Designed by Bloggertheme9
Proudly Powered by Blogger.